1/5
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
โครงการนักการตลาดมืออาชีพในส่วนภูมิภาค ปี 2567
ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อยืนยันตัวตนในการขอรับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการการค้าระหว่างประเทศ เพื่อการแนะนำกิจกรรมและตลาดการค้าระหว่างประเทศเพื่อแจ้งข่าวสารและปรับปรุงข้อมูลการให้บริการต่างๆ เช่น ข่าวสารด้านการค้าระหว่างประเทศ แบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม และบริการให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศแต่ละราย โดยการป้องกันและรักษาข้อมูลเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อท่านได้อ่านและรับทราบประกาศ และตกลงยินยอมให้กรมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว โปรดแจ้ง เลขนิติบุคคล/เลขบัตรประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานต่อไป
เลือกประเภทของผู้สมัคร*
นิติบุคคล
บุคคลทั่วไป
กลุ่มบุคลากรภาครัฐ/เอกชน
ข้อมูลบุคคล
ที่อยู่ติดต่อ (ปัจจุบัน)
ข้อมูลสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท